ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำทุกภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน ของทุกปี

ภาคเรียนที่ ๒ ระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม ของทุกปี

สอบถามเพิ่มเติม ๐๔๒-๒๗๖๔๓๕