กำหนดการทดสอบความรู้ระดับชาติ N-Net สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะทำการสอบวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนสร้างคอมวิทยา เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.