กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามสอบประจำตำบลแต่ละ กศน.ตำบล