การทำกล้วยฉาบให้น่าทาน

๑. กล้วยต้องเป็นกล้วยดิบ

๒. คนทำต้องสวย

๓. ทอดกล้วยด้วยความร้อนคงที่

๔. ฯลฯ