ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

 
ข้อมูลทั่วไป
 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  :  ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสร้างคอม
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ    หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๒๖๐
                            โทร ๐๔๒-๒๗๖๔๓๕  โทรสาร ๐๔๒-๒๗๖๔๓๕
                            E-mail - kunchit_ritsri@outlook.com
                            Website : http://sangkhom.onieudon.com/
                            fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010594032265
 
๓.  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
อำเภอสร้างคอม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ประมาณ ๒๘๗.๑๗๙  ตารางกิโลเมตร                     

 อำเภอสร้างคอมเดิมชื่อ "บ้านส่างคอม" คำว่า "ส้าง" หรือ "สร้าง" ในภาษาอีสาน ออกเสียงเป็น "ส่าง" แปลว่า บ่อน้ำ ส่วน "คอม" คือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง เมื่อตอนสร้างหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2441 มีการขุดบ่อน้ำและต้นคอมก็ขึ้นอยู่ริมน้ำ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าบ้านส่างคอม ต่อมาจึงปริวรรตวิธีสะกดชื่อไปสู่สำเนียงภาษากลางเป็นบ้านสร้างคอม[1]

บ้านสร้างคอมได้พัฒนามาเป็น ตำบลสร้างคอม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จากนั้นจึงแบ่งออกอีกเป็นสองตำบลได้แก่ ตำบลเชียงดาและตำบลบ้านยวด เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งทั้งสามตำบลเป็น กิ่งอำเภอสร้างคอม และในที่สุดก็ยกฐานะเป็น อำเภอสร้างคอม เมื่อปี พ.ศ. 2533[1]

อำเภอสร้างคอมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

 

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสร้างคอมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สร้างคอม   (Sang Khom)   13 หมู่บ้าน
2. เชียงดา   (Chiang Da)   8 หมู่บ้าน
3. บ้านยวด   (Ban Yuat)   6 หมู่บ้าน
4. บ้านโคก   (Ban Khok)   11 หมู่บ้าน
5. นาสะอาด   (Na Sa-at)   8 หมู่บ้าน
6. บ้านหินโงม   (Ban Hin Ngom)   7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสร้างคอมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสร้างคอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างคอมทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านยวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านยวดทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงดาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสะอาดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหินโงมทั้งตำบล

ที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอสร้างคอม